ادبيات شيراز

FarsiSara.blogfa.com

 درس اول:
«الهي / هماي رحمت»
۱– شهريار، در شعر «هماي رحمت» کدام بيت را عيناً از شعر حافظ نقل کرده است؟ (راسري 80)

1) به اميد آنکه شايد برسد به خاک پايت چه پيامها سپردم همه سوز دل صبا را
2) چه زنم چو ناي هر دم، ز نواي شوق او دم که لسان غيب، خوش تر بنوازد اين نوا را
3) ز نواي مرغ ياحق بشنو که در دل شب غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهريارا
4) همه شب در اين اميدم که نسيم صبحگاهي به پيام آشنايي بنوازد آشنا را  

 

۲– در کدام گزينه، املاي همه کلمه ها به معناي «هيزم – آگاه باش – صدا و غوغا – بهره ور» صحيح است؟ (سراسري 82)

1) هيمه – هله – هرّا – محظوظ                 2) حيمه – حله – حرّا – محضوظ
3) حيمه – هله – حرّا – محظوظ                 4) هيمه – حله – هرّا – محظوظ  

 

  ۳ – دو اثر خواجه عبدالله انصاري با نامهاي «مناجات نامه» و «نصايح» از نظر قالب چگونه اند؟

1) نظم – نثر          2) هر دو به نظم           3) هر دو به نثر             4) نثر، نظم  

 

  ۴– کتاب «زادالمسافرين – مکاتيب، زادالعارفين» به ترتيب از چه کساني است؟

1) ناصر خسرو قبادياني، مولوي، خواجه عبدالله انصاري
2) خواجه عبدالله انصاري، مولوي، ناصر خسرو قبادياني
3) سنائي غزنوي – عطار – خواجه نصيرالدين توسي
4) خواجه نصيرالدين توسي – عطار – سنائي غزنوي  

 

۴– در بيت «اين سرو به باغ، سرافرازي مي کرد/ سوسن به چمن زبان درازي مي کرد» همه ي آرايه هاي زير به جز آرايه ي ......… وجود دارد. (آزاد 83)

1) مراعات نظير             2) تلميح              3) تشخيص               4) کنايه  

 

   ۵ – کدام مصراع «تلميح» دارد؟

1) خلق چو مرغيان زاده ز درياي جان                          2) آسمان بار امانت نتوانست کشيد
3) هر نفس آواي عشق، مي رسد از چپ و راست             4) کي کند اينجا مقام مرغ کز آن برخاست  

 

  درس دوم:
«رستم و اشکبوس»


۱– در بيت «بَرو راست خم کرد و چپ کرد راست / خروش از خم چايچي بخاست» شاعر به چه منظوري از «صامت» «خ» و «چ» بيشتر استفاده کرده است؟ (آزاد 80)

1) براي بيان حس خشونت               2) براي مشابهت نوشتاري دو صامت
3) براي رعايت آهنگ کلام                 4) براي بيان حال جنگجو  

 

 ۲– در بيت «بَرو راست خم کرد و چپ کرد راست / خروش از خم چرخ چاچي بخاست» به ترتيب کدام آرايه به کار رفته و شاعر با استفاده از کدام آرايه، خواسته است حس خشونت را بيشتر نشان دهد؟ (سراسري 82)

1) تضاد – نغمه ي حروف  2) جناس تام – اغراق   3) مراعات نظير – اغراق   4) حسن تعليل – واج آرايي 

 ۳– کدام اثر حماسي، سروده «والملکي» است و جزو کدام يک از انواع آثار حماسي است؟ (سراسري 81)

1) رامايانا – طبيعي     2) رامايانا – مصنوع        3) مهابهارات – طبيعي        4) مهابهارات – مصنوع  

 

  ۴– تأليف کدام اثر حماسي را به «وياسا» فرزانه ي هند نسبت مي دهند؟ (سراسري 81)

1) مهابهارتا           2) رامايانا            3) ايذايد              4) ايلياد  

 

 ۵– واج آرايي در کدام گزينه وجود ندارد؟

1) شب است و شاهد و شمع و شراب و شيريني           2) خيزيد و خز آريد که هنگام خزان است
3) صداي سنگين سکوت در سرسرا پيچيده بود                4) وِ را نام تهمينه سهراب کرد  

 

  ۶– معناي مصراع دوم بيت «برآويخت رهام با اشکبوس / زمين آهنين شد، سپهر آبنوس» کدام است؟ 

1) زمين پوشيده از آهن و آسمان پر از تکه هاي چوب شد.
2) سپر آهنين آنها بر زمين افتاد و تيرهاي چوبي، هوا را پر کرد.
3) زمين مثل آهن سخت و آسمان پر از گرد و غبار شد.
4) زمين تيره و تار گرديد، آسمان نوراني و درخشان گشت.  

 

  درس سوم:
«حمله ي حيدري»


۱– کدام بيت رنگي از «طنز» دارد؟

) کشاني هم اندر زمان جان بداد / چنان شد که گفتي ز مادر بزاد
2) چو نازش به اسب گرانمايه ديد / کمان را به زه کرد و اندر کشيد
3) مرا مادرم نام مرگ تو کرد / زمانه مرا پتک ترک تو کرد
4) کمان ره به زن کرد زود اشکبوس / تني لرز و لرزان و رخ سندروس

  

 ۲– در بيت «بيفشرد چون کوه پا بر زمين / بخاييد دندان به دندان کين» دندان به دندان خاييدن کدام آرايه را دارد؟

1) جناس     2) کنايه    3) ايهام      4) تلميح  

 

   درس چهارم:
«بچه هاي آسمان»


۱– مفهوم کدام بيت با عبارت «اصبحت اميراً و امسيت اسيراً» متناسب است؟ (سراسري 83)

1) مژده اي دل که دگر باد صبا باز آمد / هدهد خوش خبر از طَرفِ سبا باز آمد
2) شد اوج وصل بر من مسکين، حضيض هجر / ديشب سپهر بودم و امشب زمين شدم
3) نگارا بر سر کويت دلم را هيچ اگر بيني / ز من دل خسته ياد آور، شبت خوش باد من رفتم
4) نااميد از روشني اي دل به تاريکي مباش / زان که شام هجر را صبح وصالي در پي است

   

  درس پنجم:
«کباب غاز»


۱ – معني کلمه هاي «استيصال، استنکاف، استبعاد، استشاره» به ترتيب کدام است؟ (سراسري 82)

1) درماندگي، سرباز زدن، دور شمردن، رأي زدن       2) زاري، کافي شمردن، بندگي کردن، نگران شدن
3) ترديد داشتن، نيرنگ کردن، طلب بندگي، نشان دادن   4) التماس کردن، پافشاري، بعيد دانستن، جدل و ستيزه کردن  

 

۲– در کدام بيت، همه ي آرايه هاي «جناس، استعاره، کنايه و تشبيه» موجود است؟ (سراسري 82)

1) آن کس که سر به جيب قناعت فرو نبرد بگذار تا به چه مذلت فرو رود
2) مهمانسراست خانه ي دنيا که اندرو يک روز اين بيايد و يک روز او رود
3) گفتم ببينمش مگرم درد اشتياق ساکن شود، بديدم و مشتاق تر شدم
4) گويند روي سرخ تو سعدي که زرد کرد؟ اکسير عشق به مِسَم افتاد و زر شدم

 

۳– مضمون و درونمايه ي همه آثار زير به جز ….... درباره تيره روزي و وضع حقارت آميز زنان است.(سراسري 82)

1) روزگار سياه نوشته ي عباس خليلي
2) تهران مخوف نوشته ي مرتضي مشفقي کاظمي
3) يادگار شب نوشته ي مرتضي مشفقي کاظمي
4)سياحت نامه ي ابراهيم بيک نوشته ي زين العابدين مراغه اي  

 

  ۴ – در کدام بيت، آرايه کنايه، حس آميزي و مراعات نظير وجود دارد؟ (سراسري 83)

1) دل چاشني گرفت از آن خنده هاي شور / آري نمک، لذيذ نمايد کباب را
2) گلزار خود ز سبزه ي بيگانه پاک کن / آنگاه در ملامت مردم زبان برآر
3) زاهد چرا شکست دل من به سنگ طعن / آيينه ي خداي نما را چرا شکست
4) آنچه اول غرق گردد کشتي اميد ماست / گر سراب نااميدي را فلک دريا کند  

 

  ۵– عنوان نخستين اتوپياي (آرمان شهر) ادب معاصر فارسي چيست و نويسنده آن کيست و جلد دوم تهران مخوف با چه عنوان منتشر شده است؟ (سراسري 83)

1) تهران مخوف – مشفق کاظمي – انتقام
2) شهر ناز – يحيي دولت آبادي – مادام کامليا
3) مجمع ديوانگان – عبدالحسين صنعتي زاده – يادگار شب
4) انسان و اسرار شب – عباس خليلي – روزگار سياه  

 

۶– کدام عبارت، تعبير کنايي نيست؟

1) شکل را با دست گرفتن    2) چند مرده حلاج بودن    3) سماق مکيدن    4) رجز خواندن  

 

  درس ششم:
«گيله مرد»

۱– معني «لاور» چيست؟ (آزاد 80)

۱) لاغر          2) رهبر             3) باريک        4) بي خبر  

 

  ۲ - کدام گزينه از داستان نويسان معاصر ايران است؟ (آزاد 80)

1) علي شريعتي               2) بزرگ علوي           3) زرين کوب         4) محمد جعفر محجوب

 

  ۳ – کدام گزينه از آثار مشهور بزرگ علوي نيست؟

1) سو و شون            2) چشمهايش            3) چمدان          4) ميرزا  

 

۵– داستان نويس معاصر که کتابهاي او تا قبل از سرنگوني نظام گذشته اجازه ي انتشار نيافت و «چشمهايش» يکي از آثار مشهور اوست.

1) جلال آل احمد           2) بزرگ علوي          3) سيمين دانشور             4) محمد جعفر محبوب  

 

درس هفتم:
«سو و شون / آواز عشق»


۱– کتاب «اسرارالتوحيد في مقامات شيخ ابوسعيد» نوشته ي کيست؟

1) محمد بن منّور     2) ابوسعيد ابي الخير   3) محمد بن حسام   4) ابوالقاسم مشيري  

 

  ۲ – کدام جمله نادرست معني شده است؟

1) فکري است: در حال فکر کردن است.        2) با آن دشمن لعين جر کند: با آن دشمن لعين بجنگد.
3) سر و پکالش خيني مي شود: سر و پوزه اش خوب مي شود.     4) روحش را معذب نکنيد: روحش را عذاب ندهيد
.  

 

  ۳– ضمير متصل ( -َ ش) در عبارت «بغلش مي زند و از اسب به زمين مي گذاردش» چه نقشي دارد؟

1) مُسندي        2) اضافي       3) مفعولي          4) متممي  

  

۴ – مفهوم بيت: «ثوابت باشد اي داراي خرمن / اگر رحمي کني بر خوشه چين» ناظر بر کدام عبارت است؟

1)    يوسف هميشه به مردها مي گويد شلخته درو کنيد تا چيزي گير خوشه چينها بيايد.

2)              خوشه چينها، به قطار کنار مزرعه نشسته اند و سرشان به طرف مزرعه است.
3) به همين جهت است که زنهاي خوشه چين دو تا جوال با خود مي آورند.
4)زري و يوسف به سراغ خوشه چينها مي آيند، جوال هاي آنها پر است.

   ۵– کدام بيت رديف ندارد؟

1) مرا مادرم نام، مرگ تو کرد / زمانه مرا پتک ترک تو کرد
2) پياده نديدي که جنگ آورد / سر سرکشان زير سنگ آورد
3) هر نفس آواي عشق مي رسد از چپ و راست / ما به فلک مي رويم، عزم تماشا که راست
4) مشنو اي دوست که غير از تو مرا ياري هست / يا شب و روز به جز فکر توام کاري هست  

 

  درس هشتم:
«کلبه عمو تُم / تو را مي خوانم»

 
۱- نام نويسندگان کتابهاي «موشها و آدمها، کلبه ي عمو تُم، و آدمها و خرچنگها» به ترتيب کدام است؟ (سراسري 82)

1) هويت بيچراستو، فرانس فانون، خوزوئه دوکاسترو              2) جان اشتاين بک، فرانس فاتون، هريت بيچراستو
3) فرانس فاتون، جان اشتاين بک، هريت بيچراستو                4) جان اشتاين بک، هريت بيچراستو، خوزوئه دوکاسترو  

 ۲– کدام اثر در حوزه « ادبيات پايداري» جاي دارد؟ 

1) بهشت شداد    2) جام جهان بين    3) کلبه ي عمو تُم      4) مائده هاي زميني  

 

  ۳ – کدام پاسخ، عبارت را کامل مي کند؟
«کلبه ي عمو تُم از نمونه هاي درخشان ادبيات پايداري است. نويسنده اين داستان خانم ..… است که در يکي از روستاهاي ايالت …... آمريکا به دنيا آمد.

1) فرانسوا ستينگل / فلوريدا   2) هلن کلر / آلاباما  3) هريت بيچراستو / کنتاکي 4) ماري کوري / کلرادو  

۴ – عبارت «دور او چرخي زد. چانه ي تُم را گرفت. دهانش را باز کرد. دندانهايش را نگاه کرد. آرنجش را تا کرد و باز کرد تا عضلاتش را ببيند.» چند فعل ناگذر (لازم) و چند فعل گذرا (متعدي) دارد؟ 

1) دو / پنج         2) يک / شش            3) سه / سه              4) دو / چهار  

 

  درس نهم:
«در بيابانهاي تبعيد / از يک انسان»


۱– منظور محمود درويش از «مردن مرد، ولي رم نمرده است.» چيست؟

1) ظلم ستيز ناپايدار – حق پايدار                       2) ستمگر نابود – ستمديده ماندگار
3) ظالم ناپايدار – عدالت پايدار                            4) ستمگر مرده – ستمديده نمرده  

 

  2292– «زيتون» در اين بخش از شعر شاعر نماد چيست و نشانه ي کدام کشور است؟ «ماه ايارش آواز ماست / که وقت ظهر، در سايه ي آبي رنگ / ميان مزارع زيتون مي خوانيم».

1) ماه سوم بهار (خرداد)    2) سرزمين فلسطين   3) فصل تابستان (تموز)   4) «دبکه» شهري در سوريه  

   درس دهم:
«دخترک بينوا» 
 

 

1 – عبارت «مشهورترين شاعر رمانتيک قرن 19 فرانسه و از بزرگترين اديبان و نويسندگان اجتماعي جهان است. از ده سالگي به شعر گفتن پرداخت و در 25 سالگي، شاعري سرشناس بود. عضو فرهنگستان فرانسه و نماينده مجلس قانون گذاري بود و به دليل مخالفت با ناپلئون سوم، 20 سال در تبعيد به سر برد.» کدام شخصيت را معرفي مي کند؟ (آزاد 80)

1) آندره ژيد           2) آلن رنه لوساژ           3) الکساندر دوما            4) ويکتور هوگو  

 

  2 – مهمترين و مشهورترين اثر ويکتورهوگو، شاعر مشهور رومانتيک قرن نوزدهم فرانسه، چه نام دارد؟

1) کارگران دريا       2) بينوايان            3) مردي که مي خندد           4) گوژپشت نتردام  

 درس یازدهم

«مائده های زمینی»

1 – آندره ژيد در عبارت «براي من اينکه شن ساحلها نرم است کافي نيست، معرفتي که قبل از آن احساسي نباشد، براي من بيهوده است». بر کدام گزينه تأکيد دارد؟ (سراسري 82)

1) عاطفه   2) آزمايش         3) دانش              4) عقيده  

 

   2 – آندره ژيد، نويسنده بزرگ فرانسوي مي گويد: «ناتانافيل، بکوش «عظمت» در نگاه تو باشد نه در چيزي که به آن مي نگري». کدام يک از مصرعهاي سهراب سپهري با نظر آندره ژيد، تناسب بيشتري دارد؟

1) سنگ از پشت نمازم پيداست، همه ذرات وجودم متبلور شده است.
2) چشمها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد / گل شبدر چه کم از لاله ي قرمز دارد؟
3) کار ما شايد اين است / که در «افسون» گل سرخ شناور باشيم
4) کار ما شايد اين است / که ميان گل نيلوفر و قرن / پي آواز حقيقت برويم  

 

  3 – عبارت زير معّرف کيست؟
«شصت سال از عمر هشتاد و دو ساله ي خود را صرف نويسندگي کرد و در آثار خويش، مشکلات زندگي آدمي را با عشق سرشار به واقعيت به تصوير کشيد و به همين جهت جايزه ي نوبل را از آن خويش کرد. مائده هاي زميني زاده ي شور و اضطراب جواني نويسنده است.»

1) آندره ژيد          2) اُ.هذري                   3) ويکتور هوگو           4) فرانس فانون  

 

  درس دوازدهم:
«در آرزوي تو / دل مي رودز دستم»


1 – جمله ي پاياني کدام بيت خطاب به معشوق ازلي است؟

1) هزار باديه سهل است با وجود تو رفتن / اگر خلاف کنم سعديا، به سوي تو باشم
2) نه در اين عالم دنيا که در آن عالم عقبي / همچنان بر سر آنم که وفادار تو باشم
3) خاک باد، تن سعدي اگرش تو نپسندي / که نشايد که تو فخر من و من عار تو باشم
4) به جمعي که درآيند شاهان دو عالم / نظر به سوي تو دارم غلام روي تو باشم  

 

  2 – در کدام بيت، همه ي آرايه هاي «تشبيه، مراعات نظير و تضاد» موجود است؟ (سراسري 82)

1) اي صاحب کرامت، شکرانه ي سلامت روزي تفقدي کن درويش بي نوا را
2) آسايش دو گيتي، تفسير اين دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا
3) سرکش مشو که چون شمع از غيرتت بسوزد دلبر که در کف او موم است سنگ خارا
4) دل مي رود ز دستم، صاحبدلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا  

 

  3 – در بيت «سرکش مشو که چون شمع از غيرتت بسوزد / دلبر که در کف او موم است سنگ خارا» (ت) در «غيرتت» چه نقشي دارد؟  

1) مضاف اليه   2) مفعول             3) بدل            4) متمم  

 

  4 - «ايهام» دو لغت يعني ….

1) به يقين رساندن        2) شب زنده داري کردن          3) به گمان افکندن ديگران     4) خود را نيک پنداشتن  

 

  5 – مرجع ضمير «تو» در کدام بيت با بقيه متفاوت است؟

1) به وقت صبح قيامت که سر ز خاک برآرم به گفت و گوي تو خيزم، به جستجوي تو باشم
2) حديث روضه نگويم، گل بهشت نبويم جمال حور بجويم، دوان به سوي تو باشم
3) هزار باديه سهل است با وجود تو رفتن اگر خلاف کنم سعديا به سوي تو باشم
4) به خوابگاه عدم گو هزار سال نخسبم به خواب عافيت آنگه به بوي موي تو باشم  

 

   درس سيزدهم:
«باغ عشق / پيداي پنهان»


1 – آثار منشور «جلال الدين بلخي» در کدام گزينه آمده است؟

1) فيه مافيه – اسرار التوحيد – مناجات نامه
2) مکتوبات – مجالس سبعه – روض الجنان
3) فيه مافيه – مجالس سبعه – مکتوبات
4) مجالس سبعه – زادالعارفين – رساله واردات

  

2 – کدام گزينه درباره سنايي غلط است؟

1) از سبک شعر عطار بهره فراوان برد.             2) در تغيير سبک شعر فارسي مؤثر بود.
3) دو سبک شعري متفاوت داشت.                     4) سبک حقيقي شعرش متعلق به دوران دوم زندگي اوست.  

 

  3 – مفعوم بيت «ز يزدان، نه از ارکان، که کوته ديدگي باشد / که خطي کز خرد خيزد تو آن را از بنان بيني» کدام مورد را نفي مي کند؟ (سراسري 80)

1) تبعيض ميان عناصر هستي و نفي ارزش از آنها    2) بي تميزي و گزينش فرع به جاي اصل
3) بي دقتي و بي توجهي به پديده ها                   4) گزينش آگاهانه دنيا به جاي آخرت  

 6 – نام «مقدمه ی قصيده با مضاميني چون عشق يا توصيف طبيعت» چيست؟ (آزاد 82)

1) مطلع       2) مقطع     3) تغزل    4) تنه ي اصلي  

 

  7 – با توجه به بيت «چه بايد نازش و نالش بر اقبالي و ادباري / که تا بر هم زني ديده، نه اين بيني، نه آن بيني» کدام آرايه ي ادبي وجود ندارد؟

1) استعاره                    2) تضاد           3) لف و نشر            4) جناس  

 

  8 – بيت «بس پند که بود آنگه در تاج سرش پيدا / صد پند نو است اکنون در مغز سرش پنهان» با کدام بيت پيام مشترک دارد؟

1) تو يک ساعت چو افريدون به ميدان باش، تازان پس / به هر جانب که روي آري درفش کاويان بيني
2) بدين زور و زر دنيا، چو بي عقلان، مشو غره / که اين آن نوبهاري نيست کش بي مهرگان بيني
3) سر آلب ارسلان ديدي، ز رفعت، رفته بر گردون / به مرو آ، تا کنون در گل تن آلب ارسلان بيني
4) که گر عرشي به فرش آيي و گر ماهي به چاه افتي / وگر بحري تهي گردي وگر باغي خزان بيني  

 

  9 – همه ي گزينه ها در قالب و محتواي قصيده به جز گزينه ي …... درست است.

1) مفهوم و پيام قصيده و غزل يکي است.                                      2) داراي تغزل يا تشبيب است.
3) مصراع اول مطلع با مصراعهاي زوج هم وزن و هم قافيه است.        4) قصيده و غزل در تعداد ادبيات مساوي نيستند.  

  

   درس چهاردهم:
«تربيت انساني و سنت ملي ما»


1 – املاي درست کلمه ها به معاني «زشت، برتري، فريب، پست شده، بلند نظري» به ترتيب کدام است؟(سراسري 82)

1) مضموم، رجحان، خدعه، انحطات، منائت         2) مذموم، رجهان، خدئه، انحطاط، مناعت
3) مذموم، رجحان، خدعه، انحطاط، مناعت          4) مضموم، رجحان، خدعه، انحتاط، منائت 

   درس پانزدهم:
«جلوه هاي هنر در اصفهان»

 

   1 – کدام اثر از نوشته هاي محمد علي اسلامي ندوشن نيست؟

1) سفير سيمرغ       2) روزها        3) آواها و ايماها       4) در بهشت شدّاد  

 

  2 – نويسنده ي کدام اثر در مقابل آن نادرست نوشته شده است؟

1) الايام: دکتر طه حسين             2) مرآة البلدان: محمد حسن خان منيع الدوله
3) به سوي اصفهان: پيرلوتي        4) آواها و ايماها: عبدالحسين وجداني  

 

  درس شانزدهم:
«خسرو / مايع حرف شويي» 

   1 – نام نخستين نويسنده و اولين شاعر طنزپرداز دوره معاصر به ترتيب در کدام  گزينه آمده است؟

1) سعيد نفيسي، فرخي يزدي                     2) علي اکبر دهخدا، سيداشرف الدين قزويني
3) علي اکبر دهخدا، محمد علي جمال زاده      4) محمد علي جمالزاده، سيداشرف الدين قزويني  

 

 2– در کدام عبارت، تعداد غلطهاي املايي بيشتر است؟ (آزاد 80)

1) اين تاس را لحظه اي بگير تا دوگانه بگذارم.       2) هم در شدت لهب فراغ بود.
3) و صحبتي و فساحتي و بلاغتي داشت.           4) وي را به مي و معشوق و لحو و لئب کشيدند.  

 3 – در بيت «بياموزمت کيمياي سعادت / ز هم صحبت بد جدايي، جدايي» ضمير متصل (ت) چه نقشي دارد؟

1) مُسندي                  2) مفعولي              3) متممي    4) اضافي  

 

 4– همه گزينه ها به جز گزينه ...... مفهوم کنايي دارند؟

1) کُمِيتش لنگ بود.  2) سپر انداختن   3) در انتظار غبار بي سوار نشستن ) دور خواهم شد از اين خاک غريب  

 

   درس هفدهم:
«داروگ/ انتظار»

1- نيما، در سفر زير از چه سخن مي گويد و منتظر چيست؟ « خشك آمد كشتگاه من / در کنار كشت همسايه / قاصد روزان ابري، داروگ ، كي مي رسد باران؟»

1)اتمام خوشايند فصل برداشت محصول، فرصتي براي كاشت مجدد.
2)دستيابي به محصول ارزشمند و بي آفت – فرصت استفاده از محصول.
3)استبداد حاكم بر جامعه ي خويش – آينده اي روشن.
4)قحطي و قهر و غضب الهي با ظالمان – روزگار خوش گذشته.  

 

2- در كدام بيت، آرايه ي متناقض نما (پارادوكس) موجود است؟ (سراسري 82)

1.اي يوسف خوش نام ما، خوش ميروي بر بام ما اي در شكسته جام ما، اي بردريده دام ما
2.شب رفت صبوح آمد، غم رفت فتوح آمد خورشيد درخشان شد تا باد چنين بادا
3.آسايش دو گيتي تفسير اين دوحرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا
4.خوبان پارسي گو بخشندگان عمرند ساقي بده بشارت رندان پارسا را  

 

    3- كدام بيت، عنوان يكي از آثار طاهره صفارزاده را تداعي مي كند؟ (سراسري 83)

1)حق شب قدر است در شب ها نهان / تا كند جان هر شبي را امتحان
2)درنيابد حال پخته هيچ خام / پس سخن كوتاه بايد والسلام
3)چون مزاج آدمي گل خوار شد / زرد و بدرنگ و سقيم و خوار شد.
4)شد حسام الدين كه نور انجم است / طالب آغاز سفر پنجم است.

 

4- چه كساني، به ترتيب منظومه هاي «سراب، سايه ي عمر، سرودرگبار، شبخواني» را سرده اند؟

1.عليرضا قزده – سهراب سپهري – قيصر امين پور – اخوان ثالث
2.هوشنگ ابتهاج – رهي معيري – موسوي گرمارودي – شفيعي كوكني
3.مهرداد اوستا – هوشنگ ابتهاج – اخوان ثالث – نيما يوشيج
4.مهرداد اوستا – رهي معيري – هوشنگ ابتهاج – شفيعي كوكني  

 

  5- در شعر «و جدار دنده هاي ني به ديوار اتاقم زد از خشكيش مي تركد / چون دل ياران كه در هجران ياران» مشبه به كدام پاسخ است؟

1)دل ياران      2)هجران ياران        3)ديوار اتاق     4)دنده هاي ني  

 

  6 – مجموعه «سروده رگبار» و «عبور» سروده کيست؟ (سراسري 81)

1) حميد سبزواري                 2) سلمان هراتي          3) شمس کسمايي       4) موسوي گرمارودي  

 

  7- نظامي در کدام بيت، مانند منظومه هاي زير، به آرايه ي «فتبارک الله احسن الخالقين» اشاره کرده است؟ (سراسري 83)
«خجسته باد نام خداوند / که نيکوترين آفريدگاران است / و نام تو / که نيکوترين آفريدگاني»

1) بر صورت من ز روي هستي / آرايش آفرين تو هستي
2) اي هست کن اساس هستي / کوته ز درت درازدستي
3) اي مقصد همت بلندان / مقصود دل نيازمندان
4) بي ياد تو ام نفس نبايد / با ياد تو ياد کس نبايد  

   8– با توجه به مفهوم شعر«به کجا چنين شتابان / گَوَن از نسيم پرسيد / دل من گرفته زين جا / هوس سفر نداري / ز غبار اين بيابان؟ / همه آرزويم اما / چه کنم که بسته پايم ...» کدام گزينه نادرست است؟

1) شرايط حاکم بر جامعه حاکي از استبداد است.
2) کساني که به خاک و زمين وابسته اند و در عين حال آرزوي رهايي دارند.
3) کساني که وابستگي ندارند آزاد هستند.
4) افرادي در زندان با شرايط بدي زندگي مي کنند.  

 

  درس نوزدهم:
«حديث جواني / در کوچه سار شب»


1– با توجه به ادبيات، کدام دو بيت با هم، ارتباط معنايي دارد؟ ( سراسري 80)

1) سر گرگ بايد هم اول بريد نه چون گوسفندان مردم دريد
2) بسوزند چوب درختان بي بر سزا خود همين است مر بي بَري را
3) از جام عافيت، مي نابي نخورده ام وز شاخ آرزو، گل عيش نچيده ام
4) نه سايه دارم و نه بر، بيفکنندم و سزاست اگر نه بر درخت تَر کسي تبر نمي زند

 

   2 – کدام گزينه از حکايت زير دريافت نمي شود؟ «ذوالنون پادشاهي را گفت: «فلان عامل که فرستاده اي به فلان ولايت، بر رعيت درازدستي مي کند.» گفت: «روزي سزاي او بدهم.» گفت: «بلي روزي سزاي او بدهي که مال از رعيت تمام ستده باشد، پس به زجر و مصادره از وي ستاني و در خزينه نهي، درويش و رعيت را
چه سود دارد؟» (سراسري 82)

1) تأخير در مجازات حاکمان ستمگر، سبب تضييع حقوق صاحبان حق است.
2) مجازات و مصادره ي اموال حاکمان ظالم، براي اجراي عدالت، لازم و کافي است.
3) مصادره ي اموال حاکمان غارتگر، به نفع خزانه ي پادشاه، نوعي مشارکت پادشاه در غارت مال مردم است.
4) مجازات حاکمان متجاوز به حقوق مردم بدون بازگرداندن اموال مردم به خودشان، نوعي بي عدالتي است.  

 

  3 – در کدام مصراع کلمه ي «اگر» به قرينه معنوي حذف شده است؟ (آزاد 82)

1) چه چشم پاسخ است از اين دريچه هاي بسته ات     2) درين سراي بي کسي، کسي به در نمي زند
3) نه سايه دارم و نه بَر، بيفکنندم و سزاست                4) دريغ کز شبي چنين سپيده سر نمي زند  

 

  4 – شاعر دو بيت «با ياد رنگ و بوي تو اي نوبهار عشق / همچون بنفشه سر به گريبان کشيده ام» از چه آرايه اي استفاده کرده است؟ (آزاد 83)

1) تضاد     2) متناقض نما      3) ايهام       4) اغراق  

 

  5– بيت « نه سايه دارم و نه بر، بيفکنندم و سزاست / اگرنه بر درخت تر کسي تبر نمي زند» چند جمله است؟

1) پنج           2) چهار      3) سه          4) شش  

 

  6– در مصرع «يکي ز شب گرفتگان چراغ بر نمي کند» به چه امري اشاره شده است؟

1) در اين شب تار، کسي چراغ روشن نمي کند.                   2) در اين غفلت، کسي را راهنمايي نمي کند.
3) در اين ظلمت اختناق، کسي به فکر آزادي نيست.             4) در اين اسارت، کسي به فکر خدا نيست.  

 

   درس بيستم:

«سفرنامه / ... به سوي تخت جمشيد»

1 – در کدام گزينه، غلط املايي هست؟ (سراسري 80)

1) به محض ورود به اين محوطه، دو نقش از اين هياکل غول آسا توجه مرا جلب کرد.
2) لباس من طوري قالب بدنش درآمد که گويي درزي ِ ازل به قامت ايشان دوخته بود.
3) در برابر انعطاف خالصانه اي، تواضعي مضاعف از خود بروز مي داد.
4) توصيه مي کرد خود را به تفکر و تعمل و استنباط عادت دهند.  

 

2 – عبارت «برنامه اش اين بود که هرگاه در هتل جاي مي گرفت يا بر خانواده اي وارد مي شد، خواهش مي کرد که غذاي او را به اتاقش ببرند و از وي نخواهند که بر سر سفره عمومي حاضر شود». به کدام عادت فردي مذموم اشاره شده است؟

1) برتري جويي         2) مردم گريزي        3) پرخوري        4) تن پروري  

 

  3– در کدام عبارت، مطابق نگارش امروز اشکالي ديده مي شود؟

1) خوراک نوعاً عبارت بود از برنج با فلفل که با روغن پخته بودند.
2) مراکز صيد مرواريد بين جزيره کيش و بحرين واقع شده است.
3) فقها و دراويش هم از گوشه و کنار در آنجا گرد آمده بودند.
4) چندين بار شعر را تکرار کردند چنانکه من از دهانشان فرا گرفتم.  

 

   درس بيست و يکم:

 «خاطرات اعتماد السلطنه / آن روزها»

1– املاي صحيح به معاني « فريب، آنچه سر و صورت يا پوست بدن را بدان رنگ کنند، نگاشته شدن، نادر» به ترتيب در کدام گزينه آمده است؟ (سراسري 81)

1) قدر، خطاب، انطباع، قريبه                   2) قدر، خطاب، انتباع، غريبه
3) غدر، خضاب، انطباع، غريبه                 4) عذر، خضاب، انطباء، قريبه  

 

  2 – نام نويسندگان «مرآت البلدان – امير ارسلان – آتش خاموش – چمدان» به ترتيب کدام است ؟ (سراسري 83)

1) عزيز السلطان – ناصرالملک – عباس خليلي – طالبوف
2) مشيرالدوله – معاون الملک – مشفق کاظمي – صادق هدايت
3) قوام الدوله – ذکاء الملک – محمود دولت آبادي – جلال آل احمد
4) ضيع الدوله – نقيب الملک – سيمين دانشور – بزرگ علوي  

 

  3- کتاب «الايام» اثر کيست و موضوع آن چيست؟

1) دکتر عبدالحسين زرين کوب / تاريخ                 2) محمود درويش / سفرنامه
3) دکتر طه حسين / زندگي نامه                      4) کمال خجندي / شعر  

 4- عبارت «اگر ممکن بود چهار دندان مرا بکشند و دندان شاه خوب شود، حاضر بودم.» بيانگر کدام صفت ناپسند است؟

1) چاپلوسي     2) رياکاري       3) دروغ گويي       4) بي دردي  

 

 5 – کدام اثر از نويسنده ي کتاب مرآة البلدان نيست؟ (

1) منتظم ناصري           2) سياه مشق              3) خيرات الحسان        4) مطلع الشمس  

 

  درس بيست و دوم:
«شخصي به هزار / طرحي از يک زندگي»


1– مضمون و مفهوم کدام بيت با ادبيات ديگر متفاوت است؟ (سراسري 81)

1) يک کرشمه کرد با خود، آن چنانک / فتنه اي در پير و در برنا نهاد
2) شور و غوغايي برآمد از جهان / حسن او چون دست در يغما نهاد
3) از خُمستان جرعه اي بر خاک ريخت / جنبشي در آدم و حوّا نهاد
4) بر جهيد و زود در سجده فتاد / در زمان شه، تيغ مهر از کف نهاد  

 

  2– با توجه به معني مصراع «شايد که بس ابله و سبک بارم» بين دو واژه « ابله و سبک بار» کدام رابطه برقرار است؟ (آزاد 82)

1) تضاد                    2) يکساني معني        3) تجانس          4) هم ريشگي  

 

  3 – کدام گزينه براي کامل کردن عبارت «حبسيه يکي از موضوعات ادبيات ..... است و ادب فارسي، شاعراني همچون مسعود سعد سلمان، ملک الشعراي بهار، .... و ...... داراي حبسيه هستند.» مناسب است؟ (سراسري 82)

1) تعليمي – سنايي – جلال الدين مولوي                    2) حماسي – فردوسي – منوچهري
3) غنايي – خاقاني – فرخي يزدي                              4) داستاني – نظامي – سعدي  

 

  4 – با توجه به بيت «شخصي به هزار غم گرفتارم / در هر نفسي به جان رسد کارم» مفهوم کنايي مصرع دوم در کدام گزينه آمده است؟

1) به مراد دل رسيدن                      2) کارها به مراد پيش رفتن
3) دشوار شدن کار                          4) گرفتار گشتن در کاري  

 

  5– نوع دستوري کلمه ي قافيه، در همه ي گزينه ها به جز گزينه ي ...... يکسان است.

1) منتي بر عاشق شيدا نهاد                         2) جان ما در بوته سودا نهاد
3) حسن او چون دست در يغما نهاد                 4) نام او سر دفتر غوغا نهاد  

 

  درس بيست و سوم:
درس بيست و چهارم:«مسافر / ريشه ي پيوند»

 
1– در همه ابيات به جز بيت ...... اسلوب معادله وجود دارد. (سراسري 82)

1) هرکس ز برم رفت که آرَد خبر از يار باز آمد و از خوشي چو من بي خبر افتاد
2) گرفت هر که کم خود، شود ز اهل کمال/ تمام گشتن ماه از هلال معلوم است
3) مرا کيفيت چشم تو کافي است/ رياضت کش به بادامي بسازد
4) بي کمالي هاي انسان از سخن پيدا شود پسته ي بي مغز چون لب واکند رسوا شود  

 

  2 – در بيت «بلبل از گل بگذرد چون در چمن بيند مرا / بت پرستي کي کند گر برهمن بيند مرا» چه آرايه اي وجود دارد؟ (آزاد 83)

1) ايهام                  2) کنايه      3) حس آميزي          4) اسلوب معادله  

 

  ۳ – منظور از «آيينه چيني» در بيت زير چيست؟
«از قضا، آيينه ي چيني شکست / خوب شد، اسباب خودبيني شکست»

1) قلب و احساسات شاعر               2) آيينه خانه       3) اسباب خودبيني      4) خودبزرگ بيني و غرور  

   ۴ – بيت «برو طواف دلي کن که کعبه ي مخفي است / که آن، خليل بنا کرد و اين خدا خود ساخت» که سروده «زيب النساء» است کدام دو آرايه اي ادبي را دارد؟

1) تضمين / تلميح        2) تشخيص / تشبيه         3) مراعات نظير/ ايهام       4) جناس/ تضاد  

 

  درس بيست و چهارم:
«مسافر / ريشه ي پيوند»

   1- نام شاعر معاصر افغاني (متولد 1346) که شعر زيباي «مسافر» سروده شده در رثاي يکي از دوستان شهيد شاعر، از اوست، در کدام گزينه آمده است؟

1) محمد کاظم کاظمي    2) عبدالقادر بيدل    3) اسکندر ختلاني       4) زيب النسا

 

 

نوشته شده در سه شنبه ۳ اسفند۱۳۸۹ساعت 21:55 توسط ترابی| |