ادبيات شيراز

FarsiSara.blogfa.com

درس اول

۱- عبارت زير را با كلمه‌ي مناسب تكميل كنيد . « زبان يكي از جنبه‌هاي ...... وجود انسان است »

2- يكي از جنبه هاي راز آميز وجود انسان را نام ببريد .

3- چرا استفاده از زبان بسيار آسان است ؟ 

4- عبارت زير را با كلمه هاي مناسب تكميل كنيد «يكي از دشواريهاي شناخت زبان .... و ..... بيش از حد آن است .»

5- چرا شناخت زبان دشوار است

6- چرا زبان پيچيدگي دارد ؟

7- اگر انسان از زبان بي‌بهره بود چه اتفاق مي افتاد ؟

8- آيا دشواري شناخت زبان تنها ناشي از پيچيدگي و گستردگي بيش از حد آن است ؟

9- سه كلمه بنويسيد كه وجود خارجي ندارند اما چون در زبان ما بكار رفته‌اند ، براي آنها بيرون از ذهن خود قايل به وجود خارجي شده‌ايم .

10- چرا زبان را بايد آموخت و شناخت با مثالي توضيح دهيد .

11- شناخت زبان به چه چيزهايي نياز دارد ؟

۱۲-زبان چيست ؟

13- زبان را در عبارتي كوتاه تعريف كنيد .

14- چرا پيش از آن كه كلمه‌ي (كيوي ) در زبان فارسي پيدا شود ، بود و نبود اين ميوه براي فارسي زبانان يكسان بود ؟

15- مقصود از ارتباط زباني چيست ؟

16- منظور از نظام در تعريف زبان چيست ؟

17- اجزاي سازنده‌ي زبان در درجه‌ي اول چيست

18- عبارت زير را با كلمات مناسب تكميل كنيد.

الف – نشانه‌ي هر ..... است كه ..... داشته باشد .

ب – انتقال پيام در ارتباط زباني معمولا در قالب ..... صورت مي گيرد .

19- چرا مي توان هر جمله را نمونه‌اي كوچك از نظام بزرگ زبان دانست ؟

20- اركان اصلي تعريف زبان را بنويسيد .

21- جمله چيست ؟

22- با ذكر دو مثال قابليت‌هاي زبان را در زندگي روزمره بنويسيد .

23- آيا شناخت زبان با توانايي استفاده از ان يكي است ؟

24- در جمله‌ي ( عيد شما مبارك  ) چرا هر يك از اجزاي آن را يك نشانه مي ناميم

 درس دوم

1-- هر جمله چند قسمت دارد ؟ با ذكر مثال بيان كنيد .

2- در جمله‌ي زير نهاد و گزاره را مشخص كنيد .

« زنبور عسل شيره‌ي بهترين گلها را مي‌مكد . »

3- نهاد كلمه يا گروهي از كلمات است كه .... مي دهيم .

4- صاحب خبر همان ..... است .

5- چرا ( شناسه ) نهاد پيوسته ‌ي جمله است ؟ با ذكر مثال توضيح دهيد .

6- شناسه‌ي فعل معمولا در .... با نهاد مطابقت دارد.

7-هر گاه نهاد ، كلمه‌ي ( من ) باشد شناسه‌ي فعل ( .... ) است .

8- هر گاه ، كلمه‌ي (ما ) باشد شناسه‌ي فعل (.... ) است .

9- هر گاه نهاد ، كلمه‌ي ( شما ) باشد شناسه‌ي فعل ( .... ) است .

10- نشانه‌ي فعل چيست ؟

11- با ذكر دو دليل نهادجمله‌ي زير را تشخيص دهيد .  «دانش آموز وارد كلاس شد . »

12-راه تشخيص نهاد چيست ؟

13-هسته‌ي گزاره ... است .

14-نهاد اگر محذوف باشد با علامت (..... ) نشان مي دهيم .

15-در جمله‌ي زير نهاد و گزاره را تعيين كنيد . « علماي بزرگ دايم در لشگرگاه رفت و آمد داشتند . »

16-براي گزاره‌ي زير نهاد مناسب بنويسيد . «..... بر ضد ضحاك ستمگر قيام كرد . »

17-براي نهاد زير گزاره‌ي مناسب بنويسيد . « گلستان سعدي ..... »

18-زبان چگونه پديده‌اي است ؟ ( يك سطر توضيح دهيد . )

19-واژه‌هاي زير  را به طور مناسب در جمله‌ي نمونه جانشين سازي كنيد و تغييرات لازم را انجام دهيد .

                                                                               جمله

                                                           نهاد                                  گزاره

                                                                               

                                              عقابها                                  بر ستيغ كوه آشيانه مي سازند

                                              پرنده

 

                                                                           جمله

                                                      نهاد                                  گزاره

                                                                        

                                                   پيرمرد                        كودكان را به خانه رساند

                                                                                    كودك را                           

                                                    شما

20-نمودار جمله‌ي « انسان آگاه وظيفه‌اش را به خوبي انجام مي دهد » را رسم كنيد .

21-چرا جمله‌ي زير نادرست است ؟ توضيح دهيد و صحيح آن را بنويسيد .                                                                      

« پروين اعتصامي شاعره‌ي متعهد و برجسته‌ي ايران است »

 درس سوم

1-براي تبديل جمله‌هاي گفتاري به جمله‌هاي نوشتاري چه مواردي را بايد توجه كرد ؟

2-در نوشتن بايد به اصل .... و ..... توجه كنيم .

3-براي تقويت مهارت نويسندگي چه راه هايي وجود دارد ؟ ( 4 مورد )

4-براي خيال انگيز كردن نوشته ، مؤثرترين شيوه كدام است ؟

5-هر گاه بخواهيم چيزي را توصيف كنيم بايد به چه خصوصيات آن توجه كنيم ؟

6-يك صحنه يا منظره را چگونه توصيف كنيم ؟

7-براي توصيف حالات روحي افراد به كدام ويژگي بايد توجه شود ؟

8-براي توصيف وضع ظاهري افراد كدام ويژگيهاي فرد را بايد در نظر بگيريم ؟

9-انواع نامه‌ها را بر حسب نوع نگارش و گيرنده‌ي آن نام ببريد .

10-كدام يك از گروههاي زير از نظر املاء درست است ؟ چرا ؟

الف : راي ، سائل ، جزء                   ب : راي ، سائل ، جزء

11-عبارت زير را از زبان گفتاري به زبان نوشتاري بنويسيد «فردا صب زود ، خاركش به جاي اين كه به صحرا بره ، رف به قصر حاكم ، به قصر كه رسيد متوجه شد اشرفيا نيس .»

12-چرا در تركيب «منشاء حيات » گذاشتن نشانه‌ي (-) كسره درست است ؟

13-متن زير را اصلاح كنيد .« خانم سعيدي ليسانسيه‌ي زبان و ادبيات فارسي است . وي درباره‌ي ديوان پروين اعتصامي شاعره‌ي مشهور ايران مطالبي را بيان كرد .»

14-شرح حال پنجره‌ي كلاس را از زبان خودش بنويسيد . (4 سطر )

 درس چهارم

1- اجزاي جمله‌هاي زير را مشخص کنید .

الف : هوا روشن شد .          

ب: دوستان ما خواهند آمد.    

 ج : مشركان بتها را مي پرستیدند.

 د : فردوسي بيشتر داستان هاي شاهنامه را از روايت‌هاي پهلوي گرفته است .

2- گروه اسمي كه پس از حرف اضافه بيايد چه ناميده مي شود ؟

3- در جمله ی «حسن به پدرش مي نازد » گزاره از چه اجزايي تشكيل شده است بنويسيد .

4- به  جمله ی « مشركان بتها را مي‌پرستيدند»يك گروه قيدي بيفزاييد .

5-  مسند را در جمله‌ي « ايران سرزمين دليران است.»مشخص كنيد .

6- كلمه يا گروهي از كلمات كه به فعل اسنادي نياز دارند چه ناميده مي شوند ؟

7- نشانه‌ي مفعول چيست ؟

8- كلمات زيررا با املاي مناسب‌تر آن ها با خط تحريري بنويسيد .

سؤال                مسائل                      نئون                         لؤلؤ

9- مفعول را در جمله‌ي زير مشخص كنيد .

«رستم پس از شكار، رخش را رها كرد»

10- در نموداري اجزاي جمله‌ي زير را مشخص كنيد . « زندگي چيست ؟ »

11- (( را )) نشانه‌ي كدام جزء جمله است ؟

 درس پنجم

1- ويرايش يا ويراستاري را تعريف كنيد .

2- چرا هر نوشته‌اي بايد ويراستاري شود ؟

3- ويراستار به چه كسي مي گويند ؟

4- انواع ويرايش را نام ببريد .

5- «بررسي ظاهري و نظم و ترتيب بخشيدن به اثر »مربوط به كدام يك از انواع ويرايش است . نام ببريد .

۶- « بررسي جنبه‌ي علمي يا تخصصي يك اثر » مربوط به كدام يك از انواع ويرايش است ؟ نام ببريد .

۷-« بررسي جنبه‌هاي دستوري و نگارش و املايي »مربوط به كدام يك از انواع و.يرايش است نام ببريد .

8- بند ( پاراگراف ) چيست ؟

9- براي هر يك از موارد زير چه نشانه‌ي نگارشي استفاده مي شود ؟

1- بعد از منادا  

2- براي جدا كردن عبارت و جمله‌ي معترضه     

3- قبل از نقل قول

4-  براي جدا كردن روز ، ماه و سال

10- براي هر يك از موارد زير چه نشانه‌ي نگارشي استفاده مي شود ؟

1- در پايان جمله‌هاي خبري      

۲- براي نشان دادن افتادگي كلمه يا كلماتي از يك نسخه‌ي خطي

3- براي بر شمردن اجزاي يك چيز

 4- بين لغت و معناي آن          

 5- براي توضيح يك كلمه در پاورقي

 6- براي دستورهاي اجرايي در نمايش‌نامه

11- جمله‌ي زير را مي توان با كمك علايم نگارشي دو گونه خواند هر دو گونه‌ي آن را بنويسيد .

« بخشايش لازم نيست اعدامش كنيد»

12-در هر يك از عبات‌هاي زير نشانه‌هاي نگارشي مناسب به كار بريد .

الف : عوامل مهم تربيت عبارتند از خانواده ، مدرسه ، معلم و                     

ب : گاندي در حالي به وطن بازگشت 1917 كه شهرت خاص و عام يافته بود .

 درس ششم

1- يكي از شگفتي‌هاي زبان انسان اين است كه هر چند نظام يگانه‌اي است ، شكل هاي بسيار متنوعي به خود مي گيرد . با ذكر مثال توضيح دهيد .

2- تفاوت زبان‌هاي انساني با زبان پديده‌هاي ديگر چيست ؟

3- ويژگيهاي ذاتي زبان انسان را نام ببريد . (3 مورد )

4- منظور از دوساختي بودن  زبان انسان چيست ؟ با ذكر مثال .

5- ساخت‌هاي معني دار كه از تركيب صداهاي بي معني هستند چه ناميده مي‌شوند ؟

6- نشانه و جمله را با ذكر مثال توضيح دهيد .

7- مهمترين ويژگي زبان انساني چيست ؟0

8- جمله‌هاي نا  محدود را به كمك كدام ويژگي زبان مي سازيم ؟

9- منظور از ويژگي ( زايايي )زبان انسان چيست ؟

10- منظور از ويژگي ( نابجايي ) زبان انسان چيست ؟

11- شكل‌هاي مختلف يك زبان را نام ببريد . (3 مورد )

12- تفاوت معنايي كلمه‌ي زبان را در نمونه‌هاي زير بيان كنيد .

خوراك زبان   ، زبان رنگها ، زبان فارسي ، زبان پرندگان

13- لهجه چيست ؟ با ذكر مثال توضيح دهيد .

14- گويش چيست  ؟ با ذكر مثال توضيح دهيد .

15- گويش‌هاي هر زبان معمولا به چهار دسته تقسيم مي‌شوند نام ببريد .

16- چه عواملي موجب تغيير و تحول زبان انساني مي‌شود .

17- فرق لهجه و گويش چيست ؟

18- هر يك از گويش‌هاي زير مربوط به كدام گروه گويشي است ؟

1- گويشي كه به ناحيه‌اي تعلق دارد .        

 2- گويشي كه متعلق به طبقه يا قشر اجتماعي خاصي است

19- سخن گفتن درباره‌ي « آدم برفي »مربوط به كدام ويژگي زبان انساني است ؟

20- با كدام ويژگي زبان مي توانيم درباره‌ي چيزهايي كه اكنون وجود ندارند سخن بگوييم .

21- دو ساختي بودن زبان چه فايده‌اي دارد ؟

22- براي هر يك از ويژگي‌هاي زايايي و نا به جايي زبان دو مثال بنويسيد .

 درس هفتم

1- «تقرير » به چه معناست ؟ املاي تقريري چيست ؟

2- چهار مورد از فوايد درس املا را بنويسيد .

3- مهارت هاي املاي تقريري را بنويسيد .

4- مهارت‌هاي ( گوش كردن ، بيان كردن ، نوشتن ، خواندن ) را به چه وسيله‌اي مي‌توانيم به دست آوريم .

5- كدام يك از واژه هاي زير نادرست است ؟

الف : گزارشات      ب : معلومات           ج: پيشنهادات           د: احساسات

6- كدام يك از دو جمله‌ي زير درست است چرا ؟

الف : نوع بيماري پس از تحقيقات و آزمايش هاي متعدد شناخته شد .

ب : نوع بيماري پس از تحقيقات و آزمايشات متعدد شناخته شد .

 درس هشتم

ا-شخص ، زمان و نوع افعال زير را مشخص كنيد: خورده باشيم – گفته ايد- مي شناختم – خواهند پذيرفت – بخواني – دارد مي شنود- پخته باشي                                                         

2- بن ماضي ومضارع اين افعال را مشخص كنيد: نقل مي كنند- گردآورد- نوشته شده است- مي شود

بخواهيم – نمي دهد – نباشد- بازمي گويند.        انتخابي                                                     

3- ساخت اول شخص مفرد را درهشت زمان ازمصدر " نهادن" بنويسيد. ( ماضي ساده ، استمراري

بعيد،التزامي ،نقلي مضارع اخباري ، التزامي،آينده)                                                 

4-ساخت دوم شخص مفرد را در هشت زمان از مصدر " ساختن " بنويسيد.                       

5- ساخت سوم شخص مفرد را در هشت زمان از مصدر" ديدن " بنويسيد.                      

6 - ساخت اول شخص جمع را در هشت زمان از مصدر" خواندن " بنويسيد.                    

7- ساخت دوم شخص جمع را در هشت زمان از مصدر" شناختن " بنويسيد .                  

8- ساخت سوم شخص جمع را در هشت زمان از مصدر" دويدن " بنويسيد.                     

9- از فعل هاي "گزارده است"  ، "مي انباشتي "، " نمي آفرينند"  ، "مي آييم "   و " نگريسته باشد  "   بن ماضي  مضارع و مصدر و صفت مفعولي بسازيد.

10- فعل ها‌ي زير را با حفظ شخص به زمان‌هاي گذشته‌ي ساده ، نقلي و بعيد برگردانيد و مشخص كنيد كه در كدام فعل‌ها پس از تغيير ، شناسه به تهی     بدل شده است . 

مي‌شنود ، خواهيد نوشت ، برويم ، خواهد ديد ، مي‌آوري

11- يك روز بهاري را در يك بند توصيف كنيد . 

12- براي نشان دادن دو ساختي بودن زبان دو مثال بنويسيد .

13- املاي صحيح كلمات زير را با خط تحريري بنويسيد . 

تهييه‌ي لباس ، تعين قيمت ، تحقيق و برسي ، عماق دريا ، تلاتم دريا ، نامه‌ي مذبور ، راجب درس ، تشكر و سپاس گذاري ، وحله‌ي اول ، مللوك گذشته

 درس نهم

1.مقصود از زبان علمي و ادبي چيست ؟ توضيح دهيد .

2. ويژگيهاي زبان علمي چيست ؟ ( دو مورد )

3. تفاوت زبان ادبي را با زبان علمي بنويسيد .

4. نوع نوشته‌ي زير را از نظر كاربرد زبان تشخيص دهيد . 

" اصولا فعاليت‌هاي انسان از جمله گسترش هر چه بيشتر منابع باعث مصرف آب مي‌شود ، به خصوص كشورهاي در حال توسعه به منظور پيشبرد صنايع خود نياز مبرمي به آب دارند و اين ماده‌ي به ظاهر ارزان هم نقش حياتي در زندگي بشر و هم در صنعت دارد و به ندرت مي‌توان صنعتي را پيدا كرد كه در آن آب نقش حياتي نداشته باشد . "

5. "آسمان " و ابرهايش را به زبان ادبي توصيف كنيد . 

6. عواملي را كه در نوشته‌ي ادبي كاربرد دارند ، نام ببريد .

7. زبان نوشته‌ي زير علمي است يا ادبي ؟ دليل آن را بنويسيد . 

" ناگهان فرياد‌هاي هماهنگ اذان از هر گوشه بال مي‌گشايند و سر به هم مي دهند و چنان دامن گستر و آزاد راه مي‌گشايند كه گويي از همه سو به ساحل هستي مي‌خورند و به مشعر باز مي‌گردد . نسيم اذان بر اين كشتزار سپيد توحيد كه هيچ سقفي و سايباني وحدت شكوهمندش را نمي شكند ، مي‌وزد و بر آن نرم و خوش آهنگ موج مي‌افكند "

8. زمان فعل‌هاي زير را بنويسيد : بينديشند ، شود ، مطرح كنند  .

9. در حكايت زير آرايه هاي ادبي را مشخص كنيد : 

" حكيمي پسران را پند همي داد كه جانان پدر ، هنر آموزيد كه ملك و دولت دنيا اعتماد را نشايد و سيم و زر در سفر بر محل خطر است ، يا دزد به يك بار ببرد يا خواجه به تفاريق بخورد . اما هنر چشمه‌ي زاينده است و دولت پاينده و اگر هنرمند از دولت بيفتد ، غم نباشد كه هنر در نفس خود ، دولت است ، هر جا كه رود ، قدر بيند و بر صدر نشيند و بي‌هنر ، لقمه چيند و سختي ببند .

10. غلط هاي املايي نوشته‌ي زير را بيابيد و اصلاح كنيد .

الف- او به سمت كتابدار دبيرستان منسوب شده است .

ب-. سهراب سپهري از شاعران ماثر ايران است .

پ-حقيقت علم ، كمك به هم نوع خيش و كسب رضايت باري تعالا است .

ت- سنگ‌هاي خورد را از زمين زراعي جم كرد .

درس دهم

1- فعل قسمت ( الف و ب ) را از نظر گذرا و ناگذر  بودن مشخص كنيد .

الف ) روزگار مي‌گذرد                          ب ) اتوبوس از روستاهاي نزديك اين جلگه مي‌گذرد .

2- فعلي در دو جمله بنويسيد كه در يك جمله " گذرا " و در جمله‌ي ديگر ناگذر باشد .

3-جمله‌ي زير چند جزئي است ؟ اين جمله گذر است يا ناگذر ؟ در صورت گذرا بودن نوع آن را مشخص كنيد : " امواج دريا در زير انوار طلايي خورشيد تلالؤ خيره كننده‌اي دارند . "

4-فعل‌هاي متن زير گذرا است يا ناگذر ؟ در صورت گذرا بودن نوع آن را مشخص كنيد .

" سواركاران با شتاب مي‌تاختند تا از رود دجله بگذرند و با دشمنانشان سرسختانه بجنگند ، اما مبارزان سپاه مقابل راه را بر آنان بستند . "

5-مصدر " گسستن " را يك با به صورت ناگذرو يك بار به صورت گذرا در جمله اي به كار بريد .

6-از مصدر " گسستن " بن مضارع و ماضي بنويسيد .

7- مصدر " بريدن " را يك بار به صورت ناگذر و يك بار به صورت گذرا در جمله‌اي به كار ببريد .

8-بن ماضي و مضارع مصدر " بريدن " را بنویسید.

9-  مصدر  " سوختن " و " گداختن " را يك بار به صورت گذرا و يك بار به صورت ناگذر در جمله‌اي به كار بريد .

10-  بن ماضي و مضارع مصادر بالا را بنويسيد .

11-  فعل هاي زير را به صورت گذرا در آوريد .

مي‌خوابي ، رسيده‌اند ، مي‌چكيد ، چرخيد ، دويديد

12-  هر يك از فعل‌هاي زير را به سه صورت ماضي ساده ، ماضي التزامي و مضارع التزامي بنويسيد .

مي‌آورند ، دويده‌اند ، افكنده بودند ، مي‌برد ، ساخته است ، بپذيرند .

13-  با كلمات زير نوشته‌اي وصفي در يك بند بنويسيد .

ژاله ، گل‌ها ، ابر ، آفتاب ، چكيد

14-  فعل " آمد " در دو جمله‌ي زير گذر است يا ناگذر ؟

الف – من آمدم كه شما را ببينم .    ب – من اين همه راه را آمدم كه شما را ببينم .

15-  نمودار درختي جمله‌ي زير را به گونه‌اي رسم كنيد كه اجزاي اصلي آن مشخص شوند .

" فصل تابستان كم كم جاي خود را به پاييز مي دهد . "

16-  در متن زير فعل‌هاي گذرا و نوع آن را مشخص كنيد .

" آفتاب بامدادي نور طلايي خود را به دشت هديه كرده بود . پس از نم نم باراني كه شب گذشته دشت را شسته بود ، لاله ها پر از طراوت و زيبايي شده بودند . "

17-  نمودار درختي جمله‌ي  زير را رسم كنيد و اجزاي اصلي آن را نام گذاري كنيد .

" پرنده‌اي پرهاي خود را شست "

 درس يازدهم

۱-منظور از مقايسه چيست ؟

۲-هدف از مقايسه چيست ؟

۳-جاي خالي را پر كنيد :

معمولا مقايسه‌ ميان دو امري صورت مي گيرد كه بتوان آنها را در ......................... قرار داد از اين رو اعتبار مقايسه بايد همواره ....................... باشد.

مقايسه از اين جهت كه مفهومي را در مقابل مفهومي ديگر قرار مي‌دهد روشنگر است . بدين لحاظ سزاوار است كه طرفين مقايسه ................. باشند . مقايسه در حكم .................. است .

۴-در آيه‌ي زير از چه شيوه‌اي براي بيان مطلب استفاده شده است ؟

" مثل كساني كه اموالشان را در راه خدا مي‌بخشند هم چون دانه‌اي است كه هفت خوشه مي‌روياند و در هر خوشه اي يكصد دانه و خداوند براي هر كس كه بخواهد پاداش را چند برابر مي‌كند "

۵-"آزادي " را با چه چيزهايي مي‌توان مقايسه كرد ؟

۶-چرا كاربرد واژه‌هاي " ناچاراً " و " تلفناً " نادرست است ؟

۷-شكل صحيح و فارسي واژه‌هاي زير را بنويسيد .

جاناً – گاهاً – پيشنهادات – دوماً – زباناً – باغات – گزارشات – تلگرافاً.

۸-آيا كاربرد واژه‌هاي " گزارشات " صحيح است ؟ چرا ؟

۹-در جمله‌ي : پيامبر اسلام – صلي الله – فرمود : من معلم بر انگيخته شدم " كاربرد جمله‌ي دعايي با ذكر " صلي الله " درست است يا خير ؟ چرا ؟ 

 درس دوازدهم

۱-هسته‌ي گروههاي اسمي زير را مشخص كنيد و نمودار هر يك را رسم كنيد . 

شركت ملي پخش و پالايش ايران – هر انسان شريف – همه كس – يك رديف نرده – همان سه گلدان گل – آشيانه‌ي پرنده – امواج خروشان دريا – داستان اين پنج نفر -

۲-در جمله‌هاي زير كلمات مشخص شده ، كدام شناس و كدام ناشناس هستند ؟

علي ! به خانه برگرد – به باغي رفتم – آن شب نيز ماه با درخشش وصف ناپذيري از راه رسيد . آيا امروز شما فلاني را ديده‌ايد . امانتي را كه از دوستم قرض گرفته بودم به او برگرداندم .

۳-با يكي از راه‌هاي چهارگانه‌اي كه خوانده‌ايد ، مشخص كنيد كدام يك از واژه هاي زير اسم است ؟

پارچه ، تعجب آور

۴-در كدام مورد اسم جنس ديده مي‌شود ؟ 

الف-مادر فريدون او را به البرز كوه برد .            ب- انسان موجود پر رمز و رازي است .

۵-اسم‌هاي زير را با علامت يا علامت هاي مناسب جمع ببنديد . 

پارسا - دانشجو - فرمايش-زانو  -  رياضي -  بند- سبزي-  ميوه

۶-تعريف گروه را با ذكر يك مثال بنويسيد .

۷-واژه‌ي درخت را يك بار به صورت شناس و يك بار به صورت ناشناس و يك بار به صورت اسم جمع در سه جمله به كار بريد .

۸-جمع مكسر واژه‌هاي زير را بنويسيد .

راي – دعا – كاسب – قله – شاهد – كتاب – حال

۹-در سه جمله‌ي زير نوع واژه‌ي " لباس " را از نظر شناس و ناشناس و جنس مشخص كنيد .

الف- لباس ، بدن را از سرما و گرما حفظ مي‌كند .         

ب-او لباس را از فروشگاه مخصوص مي خرد .

پ- لباسي را كه دوست داشتم خريدم .

۱۰-هر يك از اسم‌هاي زير را در جمله‌اي قرار دهيد .

كشور ، گل نرگس ، دانشگاه ، كيف

۱۱-ساخت  اسم‌هاي زير را مشخص كنيد . ( ساده ، مشتق ، مشتق مركب )

پلكان – نرده – باغستان – بينش – باغچه – زرين – سربازخانه – سراپا – سروسامان – بي‌ادب – دانشنامه – رختخواب – نامرد – گريه

۱۲-از اسم‌هاي زير كدام خاص و كدام عام است . علت را بنويسيد .

حسين – بيابان – غذا – دوستي – مرجان – كرج – اخلاق

۱۳-در متن زير گروه‌ها را مشخص كنيد ، هسته‌ي گروه اسمي را بيابيد و نقش دستوري هر گروه را بنويسيد .

«اين شعر زيباي سعدي ، همه روزه براي رهگذران نكاتي را تداعي مي كند . »

۱۴-در جمله‌ي بالا ساخت اسم هاي : زيبا ، همه‌روز  و رهگذران را بنويسيد . 

۱۵-در همان جمله نوع اسم‌هاي : شعر ، سعدي و رهگذران را در متن بالا از نظر شناس يا ناشناس بودن بنويسيد .

۱۶-اسم هاي  خاص جمله بالا را مشخص كنيد .

 درس سيزدهم

1.خط شبه نسخ چه خطي است ؟

2. مزاياي خط شبه نسخ را بنويسيد .

3.خط تحريري را معرفي كنيد .

4. فوايد به كارگيري خط تحريري را بنويسيد .

5.خط معيار براي دست نوشته هاي ما چه خطي است ؟ چرا ؟

6. شكل صحيح املايي اين گروه كلمات را بنويسيد .

هله‌اي ابريشمين – حسول نتيجه – خطام پايان – اهرار و آزادگان – ادبيات تاثير گزار – سرمنزل قايي – زينت بخش اظهار و گل‌ها – مشاته‌ي صبح – فرياد خان گذيده‌ها – برگ ثمن

7. تفاوت خط شبه نسخ و تحريري چيست ؟                         

8. كدام خط به خط نستعليق نزديك است

 درس چهاردهم

۱-مواد توصيف را نام ببريد .

۲-چه چيزهايي مواد توصيف را مي‌سازند ؟

۳-مقصود از توصيف چيست ؟ ويژگي هاي آن را بيان كنيد .

۴-آيا توصيف تنها در نوشته‌هاي داستاني و شعر و گزارش و سفرنامه كاربرد دارد ؟ توضيح دهيد . 

۵-آيا لازم است در توصيف از همه‌ي جزئيات سخن گفت ؟ توضيح دهيد .

۶-عناصر خيال در توصيف چه نقشي دارند و چرا از آنها در توصيف بهره مي‌گيريم ؟ 

۷-به كار گيري واژگان مناسب چه تاثيري در توصيف دارد ؟

۸-جاي خالي را پر كنيد .

براي استفاده از صفت ، فعل و قيد مناسب در توصيف ، نويسنده بايد ضمن بهره‌مندي از ............................. الفاظ كافي و در خوري در ذهن داشته باشد تا بتواند در هر موقع تعبيري مناسب بياورد .

۹-بنويسيد هر يك از انواع توصيفات زير ( ص 72و73 كتاب ) براي بيان چه مقصودي است ؟ 

۱۰-مفرد جمع‌هاي مكسر زير را بنويسيد .

 احرار  - قلاع – قرا – ادله – نسخ – فلاسفه – تجار – مكاتيب – مكاتب – رعايا – نواحي – معاني – اجانب – اشيا

۱۱-شكل صحيح كلمات زير را بنويسيد .                     

 استيفا از كار ، خورده فروشي ، تمر يادبود ، روغن مايه ،

۱۲-نوشته‌ي زير توصيف علمي است يا ادبي ؟ دليل خود را بنويسيد .

هر برنامه‌ي درسي در پي دستيابي به مقاصدي است كه آنها را اهداف آموزشي مي نامند . شناخت دقيق اين اهداف در بكارگيري شيوه‌ها و وسايل  و امكانات مناسب براي تحقق آنها ضرورت دارد . از هدف هاي اموزشي طبقه‌بندي‌هاي متعددي به عمل آمده است . يكي از مشهورترين طبقه‌بندي ها را بنجامين بلوم و همكاران او ارائه دادند . در اين طبقه‌بندي اهداف آموزشي به سه حوزه يا حيطه ي شناختي ( دانش ) عاطفي ( نگرش ) و رواني – حركتي ( مهارت ) تقسيم شده است .

۱۳-يك موضوع را به دلخواه انتخاب كرده آن را به صورت ادبي توصيف كنيد . 

 درس پانزدهم

1-زبان چیست؟

2-زبان یک ......................... است که کار اصلی آن ایجاد ارتباط میان انسان هاست.

3-شکل‌های گوناگون زبان را نام ببرید.

4-علمی که به شناخت زبان می‌پردازد چه نام دارد؟

5-علمی که به شناخت زبان می پردازد ...................... نام دارد؟

6-زبان شناسی را ................................. زبان نیز تعریف کرده اند.

7-تعریف زبان شناسی چیست؟

8-منظور از کلمه‌ی «علمی» در تعریف زبان شناسی چیست؟

9-در گذشته هدف از مطالعه‌ی زبان چه بوده است؟

10-مطالعه‌ی زبان را با هدف حفظ کتب آسمانی و آثار ادبی از دگرگونی‌های ناشی از گذشت زمان یا ایجاد ارتباط میان اقوام و مللی که به زبان های مختلف سخن می‌گویند، چه می نامند؟

11-انواع زبان شناسی را نام ببرید؟

12-زبان شناسی سنتی را تعریف کنید.

13-در مقابل زبان شناسی سنتی - زبان شناسی.................... قرار دارد.

14-زبان شناسی جدید، زبان را به چه منظور مطالعه می‌کند؟

15-هدف زبان شناسی جدید از مطالعه‌ی زبان چیست؟

16-علم زبان شناسی جدید از چه زمان آغاز شده است؟

17-سابقه ی مطالعه زبان به چه زمانی می رسد؟

18-نام های دیگر زبان شناسی جدید را بنویسید.

19-دستور زبان فارسی امروز با کدام زبان شناسی ارتباط نزدیک تری دارد؟ چرا؟

20-مشکلات مطالعه‌ی زبان را بنویسید؟

21-چه عاملی موجب تحول و تغییر در زبان می شود؟

22-زبان شناسان برای مشکل تغییر و تحول دائمی زبان چه می‌کنند؟ با ذکر مثال.

 درس شانزدهم

۱-گروه اسمي از چه عناصري تشكيل مي‌شود .

۲-تعداد هسته و وابسته را در يك گروه اسمي بنويسيد .

۳-يك گروه اسمي چند هسته و چند وابسته دارد ؟

۴-هسته‌ي هر گروه اسمي ..... است .

۵-وجود هسته در يك گروه اسمي .... ولي وجود وابسته ....... است .

۶-انواع وابسته‌هاي پيشين را نام ببريد . 

۷-وظيفه‌ي وابسته‌هاي هسته در يك گروه اسمي چيست؟

۸-وابسته‌ها در گروه اسمي چند دسته‌اند ؟ آنها را بنويسيد .

۹-وابسته‌ها در گروه اسمي دودسته‌اند آنها را بنويسيد .

۱۰-كدام يك از موارد زير وابسته‌ي پيشين هستند . زيرشان خط بكشيد .

   كدام – بهتر – عجب – پنجم

۱۱-وابسته‌ها را با نمودار پيكاني به هسته وصل كنيد .

  فلان امير – چند كتاب علمي

۱۲-به كلمه‌ي كار سه وابسته‌ي پيشين مناسب بيفزاييد . 

1. ........ كار              2. ........ كار             3 . ......... كار

۱۳-در عبارت زير وابسته‌هاي پيشين را شناسايي كنيد و نام آنها را بنويسيد

در آن روزها هيچ فرد يا گروهي نمي دانست كه چه روزهاي سختي را پشت سر مي‌گذارد .

۱۴-در عبارت " همه جا را گشتم هيج جا را فرو نگذاشتم اما آن را نيافتم " 

الف – چند گروه اسمي در عبارت وجود دارد ؟      

ب - هسته‌ي گروه اسمي اول را بنويسيد .              

 پ – نام وابسته‌ي پيشين گروه اسمي دوم را بنويسيد .          

۱۵-هسته‌ي گروه اسمي زير را مشخص كنيد .

اين دو دانش‌آموز كوشا – پروانه‌ي زيباي خيالي – زيباترين تصاوير طبيعت

۱۶-از بين كلمات زير وابسته‌هاي پيشين را مشخص كنيد . 

 هوشمند – پنجمين – سنجيده – فلان

۱۷-چرا واژه‌ي ارباب مفرد به شمار مي‌آيد ؟

۱۸-از ميان كلمات زير كدام يك امروزه معني مفرد مي‌دهد و دوباره قابل جمع بستن است .

وقايع – اسرار- جواهر – مراسم

 درس هفدهم

۱-نثر نوشته‌ي زير چگونه است با ذكر دو دليل پاسخ دهيد .

«پيغمبر ما را – عليه السلام – بر هر كه عرضه كردندي نستدي و گفتندي : " او يتيم است " ......... پيغمبر را بر حليمه عرضه كردند هم نگرفت و گفت :" مرا خود درويشي خويش بس است " »

۲-چهار ويژگي نوشته‌هاي ساده را بنويسيد .

۳-نوشته‌ي زير ساده است يا پر تكلف . يك دليل بنويسيد .

«من براي اظهار اين سر ، فصول مشبع انديشيده بودم و آن را اصول و فروع و اطراف و زوايا نهاده و ميمنه  و ميسره و قلب و جناح آن را به حقوق صحبت و ممالحت و سوابق اتحاد و مخالصت بياراسته . »

۴-سه مورد از نكاتي را كه براي ساده نويسي به من كمك مي كند بنويسيد .

۵-چه موقع صداقت و صميميت از نوشته‌ي ما احساس مي‌شود .

۶-چرا هر گاه مقاصد خود را به زبان خودماني بيان كنيم در سخن ما صداقت و صميميت احساس مي‌شود؟

۷-استفاده از عبارت‌هاي متكلفانه و فضل‌فروشانه در نوشته چه ايرادي دارد ؟

۸-برابر امروزي واژگان كهن زير را بنويسيد . 

از جاي بشد – چكاد – علي هذا – كانديدا -

۹-به جاي واژگان زير برابر‌هاي مناسب بنويسيد .

علي كل حال – مستعمل –

۱۰-جمله‌ي بلند زير را به دو يا چند جمله تبديل کنید.

«در هنگام مطالعه بايد مطالب مورد نظر را به دقت مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده و نكات مهم را يادداشت و گردآوري نماييم . »

۱۱-جمله‌ي بلند زير را به دو يا چند جمله تبديل كنيد .

«رابيند رانات تاگور (1861-1942) از شاعران بزرگ جهان و از افتخارات هندوستان و مشرق زمين و در شمار معدود افرادي است كه از قاره‌ي آسيا جايزه‌ي نوبل ادبيات را دريافت كرده است . »

۱۲-داستان زير را به نثر ساده‌ي امروز بازنويسي كنيد .

«در روزگار عيسي (ع ) سه مرد در راهي مي رفتند . فرا گنجي رسيدند . گفتند :يكي را بفرستيم تا مارا خوردني آورد . يكي را بفرستادند آن مرد بشد و طعام بخريد با خويش گفت مرا بايد زهر در اين طعام كردن تا ايشان بخورند و بميرند و گنج به من ماند . آن دو مرد ديگر گفتند چون اين مرد باز آيد و طعام بياورد وي را بكشيم تا گنج به ما بماند . چون او بيامد و طعام زهر آلود بياورد وي را بكشتند . پس طعام بخوردند و هر دو بمردند . عيسي (ع) آن جا بگذشت با حواريان گفت : بنگريد كه چگونه هر سه مرد از بهر وي كشته‌ان و وي از هر سه بازمانده . اين پندي است بر جويندگان دنيا از دنيا . »

۱۳-دو نوشته‌ي زير چه وجه اشتراكي از نظر زباني دارند .

الف – پيغمبر ما را – عليه السلام – بر هر كه عرضه كردندي نستدي و گفتندي : " او يتيم است " ......... پيغمبر را بر حليمه عرضه كردند هم نگرفت.

ب – محبت پاكستاني‌ها نسبت به ما ايراني ها براي من هم تكان دهنده بود و هم ناراحت كننده .

۱۴-صفت مبهم " فلان " را در جمله‌اي به عنوان وابسته‌ي پيشين به كار بريد .

15.دو جمله بنويسيد كه در يكي " چند " صفت مبهم و درز ديگري صفت پرسشي باشد .

16. دو كلمه‌ي هما و سعادت را به صورت مضاف و مضاف اليه بنويسيد در صورت لزوم از واج ميانجي مناسب استفاده كنيد.

17. چرا واژه‌ي " كدام " در جمله‌ي زير صفت پرسشي است نه ضمير پرسشي .

18-کدام شاخه ی زبان شناسیبه مطالعه ی صورت هایی نظیر «همی رفتم» و «شنیدستم» می‌پردازد؟

19-موضوع مطالعه ی زبان شناسی تاریخی را بنویسید؟

20-زبان شناسان برای رفع مشکل شکل ها (گونه – گویش و ...) و گستردگی زبان چه می‌کنند؟

21-گویش شناسی را تعریف کنید؟

22-وظیفه ی گویش شناسی چیست؟

23-زبان شناسان برای حل مشکل دگرگونی مداوم زبان چه راه حلی اندیشیده اند؟

24-مثال های زیر را که در حوزه ی زبان شناسی تاریخی است به زبان امروز بازنویسی کنید:

25- بارانکی خرد خرد می بارید. چنان که زمین  تر گونه می‌کرد. (تاریخ بیهقی

26- از این ناحیت خرما خیزد از هر گونه  واندر وی حیوانات‌اند عجب گوناگون (حدودالعالم)

27- پس یوسف را بدان سر چاه بردند و جامه ازاو بیرون کردند و رسن به میان او اندر بستند. (ترجمه‌ی تفسیر طبری)

28- چون به بصره رسیدیم، از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم و سه ماه بود که موی سر باز نکرده بودیم. (سفرنامه‌ی ناصر خسرو)

29- کدام جمله درست است؟ چرا؟

الف) این گیاه دارویی خواص زیادی دارد.                                            

 ب) این گیاه دارویی خواص های زیادی دارد.

 الف) دانش آموز باید با همه‌ی حواس های خود به درس گوش بدهد.                 

ب) دانش آموز باید با همه‌ی حواس خود به درس گوش بدهد.

الف) کتب زیادی در کتابخانه ی مدرسه موجود است. 

ب) کتب های زیادی در کتابخانه مدرسه موجود است.

 درس هجدهم

1-در گروه اسمی هر گاه پس از هسته، کسره، بیاید و سپس اسمی دیگر قرارگیرد اولی را ..... و دومی را ......می خوانیم. هسته ی این گروه اسمی ... است.

2-در گروه اسمی مضاف و مضاف الیه ، هسته ................. است. (یا نام دارد)

3-وابسته های پسین را نام ببرید.

4-هسته و وابسته را در گروه‌های اسمی زیر با نمودار پیکانی نمایش دهید.

کتاب جغرافیا                           آسمان‌ها                  پروانه های زیبای خیال

5-هر گاه در گروه اسمی پس از هسته، کسره بیاید، واژه‌ای بعد از اگر اسم، ضمیریا صفت پرسشی نباشد، ............... است.

6-از بین کلمات زیر وابسته های پسین را مشخص کنید:

چند – کوشا – این – دوم

7-نوع صفت های بیانی را بنویسید.

روشن – خندان – خوردنی – دوخته – آسمانی

8-با استفاده از الگوهای زیر، صفات فاعلی (از گفتن) بنویسید:

الف) بن مضارع + ا                                 ب) بن مضارع + -َ نده

9-نمودار درختی گروه اسمی «چند کتاب تاریخی» و «این زیباترین سیاره ی جهان» را رسم کنید.

10-کدام یک از دو جمله‌ی زیر درست است؟ دلیل آن را بنویسید.

الف) کجا برای اقامت مناسب تر است؟

ب) آیا کجا برای اقامت مناسب تر است؟

11-جاهای خالی جدول زیر را کامل کنید:

صفات اشاره

صفت مبهم

هسته

صفت بیانی

مضاف الیه

..................

..................

 

......................

.......................

12-برای هر یک از نمودارهای گروه اسمی زیر مثال بنویسید.

             گروه اسمی                                                        گروه اسمی

هسته         وابسته        وابسته                         وابسته            وابسته             هسته

اسم         ی نکره             صفت                       صفت اشاره   صفت شمارشی     اسم

.....          ...........        .........                       .........                ............         .......

13-جدول زیر را تکمیل کنید (توجه داشته باشید که صفت های فاعلی سه گانه از همه‌ی فعل ها ساخته نمی‌شود)

فعل

بن مضارع

صفت فاعلی با (–َ نده)

صفت فاعلی با الف

صفت فاعلی ان

می‌دانند

...................

........................

........................

.........................

14-در یک نوشته ی ساده و صمیمی «مادر بزرگ» یا «پدر بزرگ» خود را وصف کنید.

15-در یک نوشته ساده و صمیمی «خودتان» را توصیف کنید.

16-برای کلمه ی زیر یک صفت و یک مضاف الیه مناسب بنویسید.

شهرِ ......................                   شهرِ .........................

17-نمودار درختی گروه های اسمی زیر را رسم کنید:

پروانه‌ی زیبای خیال / زیباترین تصاویر طبیعت

18-هسته‌ی گروه اسمی مقابل را مشخص کنید.   « این  همه دانشمندان ایرانی»

19-نوع صفت های بیانی زیر را مشخص کنید:

الف) سنجیده                   ب)دانا            پ)آسمانی              ت)نیک                   د)دیدنی

20-از کلمه‌ی «فیروزه» صفت نسبی بسازید:

21-برای کلمه‌ی «بو» یک مضاف الیه مناسب بنویسید:        بو.....................

22-هسته ی گروه های اسمی را مشخص کنید، نوع وابسته‌های پیشین و پسین آن‌ها را بنویسید، سپس نمودار درختی آن ها را رسم کنید:

این همه لباس زمستانی

این چند درخت پیر خشکیده‌ی سرو 

 درس نوزدهم

1-عام ترین و صمیمانه ترین نوع نوشته چیست؟

2-................... عام ترین و صمیمانه ترین نوع نوشته است. 25

3-چه چیزهایی می تواند موضوع خاطره باشد؟ (4مورد)

4-منظور از جمله ی (در ثبت وقایع و خاطرات جدول ضربی عمل نکنید) چیست؟

5-نام یکی از نمونه های خاطره نویسی و یادداشت های روزانه را بنویسید

6-یکی از زیباترین خاطرات خود را شرح دهید.

 درس بيستم

1-ضمیر را با ذکر یک مثال تعریف کنید.

2-مرجع ضمیر چیست؟

3-گروه اسمی ای که ضمیر به جای آن می نشیند ....................... نام دارد.

4-ضمیر به جای .............................. می نشیند.

5-ضمیر از تکرار کدام یک از اجزای جمله جلوگیری می کند؟

6-ضمیر مانع تکرار کدام یک از ارکان جمله می شود؟

7-ضمیر و مرجع آن را در عبارت زیر پیدا کنید.

مادر واقعاً یک موجود بهشتی است. او همیشه مظهر عشق و وفا بوده است.

8-مرجع ضمیر مشخص شده چیست؟ با علامت پیکان نشان دهید.

احمد از برادرش خواهش کرد که در انجام تکالیف، او را راهنمایی کند.

9-دو نوع از انواع ضمیر را نام ببرید.

10-انواع ضمیر را نام ببرید.

11-انواع ضمیر شخصی را بنویسید.

12-ضمیر شخصی چند نوع است؟نام ببرید.

13-ضمیر شخصی، چند شخص دارد؟

14-ضمیر مشترک را تعریف کنید با ذکر یک مثال.

15-انواع ضمیر مشترک را بنویسید.

16-نوع ضمیرهای عبارت زیر را بنویسید.

«این ها خود می دانند که باید چه کنند. »

17-تفاوت ضمیر پرسشی و صفت پرسشی را با ذکر یک مثال برای هر یک بنویسید.

18-آیا جمله ی «آن قدر مطلب را برایش تکرار کردم که به قول معروف خسته شدم» درست است؟ چرا؟

19-در جمله های زیر به جای ضمیر شخصی جدا، ضمیر پیوسته و به جای ضمیر پیوسته ضمیر جدا بنویسید.

الف) کتاب های شما را به امانت برده ام.                      ب) خیاط هنوز لباسش را حاضر نکرده است.

20-در جمله ی زیر ضمیر مشترک را به ضمیر شخصی و ضمیر شخصی را به ضمیر مشترک تبدیل کنید:

الف) پدر هر شب که به خانه بر می گردد از کارش صحبت می‌کند.       ب) خودش این مطلب را به شما گفته است؟

21-یکی از خاطرات دوران کودکی خود را در سه بند بنویسید.

22-کدام یک از دو صورت ترکیب زیر درست است؟

الف) کشتی نوح                                      ب) کشتی ی نوح

22- ضمیر ها و صفت های همگون را –در صورت امکان- با حذف و افزایش موصوف، جانشین یکدیگر سازید:

الف) نثر کدام کتاب ساده تر است؟                         ب) چه می‌خوانید؟

23-در عبارت های زیر ضمیر پرسشی و صفت پرسشی را مشخص کنید.

الف) کدام را میخواهی؟                                                         ب) چند کتاب خریدی؟

24-نوع ضمیرهای مشخص شده را در عبارت زیر مشخص کنید:

من دوست خوبی دارم. همه او را دوست دارند. چون خودش را برای کسی نمی گیرد و لبخندش ما را شاد می‌کند.

 درس بيست ويكم

1-در گروه کلمه‌های زیر غلط های املایی را به صورت درست بنویسید

امیر و معمور ،  نساب الصبیان، حلقه‌های ازکار، وغب و گودی چشم

2-شکل درستِ غلط‌های املایی را بنویسید (غلط نوشتن گروه کلمه های درست نمره‌ی منفی دارد)

رایت و الم – خوار مغیلان – تأکید و اصرار – عِزَم و بزرگی – یاری و معونت – قره ی جمادی الثانی

 درس بيست و دوم

1-نامه‌های رسمی و اداری چه ویژگی‌هایی دارند؟

2-نامه‌ی رسمی و اداری از چند قسمت تشکیل می‌شود؟ (4مورد آن را نام ببرید)

3-هنگام نوشتن نامه های اداری به چه نکاتی باید توجه داشت؟ (3مورد)

4-آیا پیام‌های تبریک، تسلیت، دعوت و تشکر هم از نوع نامه های رسمی هستند؟    بله      خیر   

5-چرا ترکیب «بر علیه» در این عبارات نادرست است؟

 «ملت ایران بر علیه رژیم سلطنتی قیام کرد.» یا  «شهادت بر علیه متهمان باید بر مبنای حقیقت باشد»

6-آیا جمله ی «شهادت دروغ وی بر علیه متهم قبل موجب مجازات خودش شد» درست است؟توضیح دهید.

7-درباره‌ی درخواست انتقال پرونده‌ی تحصیلی‌تان به مدرسه‌ای دیگر» نامه‌ای اداری بنویسید.

8-درباره‌ی یکی از دو موضوع زیر یک پیام بنویسید.

الف) تقدیر و تشکر از خدمت گزار مدرسه

ب) تسلیت به یکی از آشنایان به مناسبت درگذشت پدر او

9-اشکالات نامه‌ی زیر را بیابید و آن‌ها را اصلاح کنید: 1 

باسمه تعالی

با عرض سلام

رئیس کتابخانه‌ی عمومی شهر بهشهر

از این که عنایت کردید و کتاب های بخش فیزیک را در اختیار من قرار دادید ممنونم.

 درس بيست و سوم

1-ساده‌ترین راه برای تشخیص گروه قیدی از سایر اجزای جمله چیست؟

2-در کدامیک از دو جمله‌ی زیر کلمه‌ی دیروز قید است؟

الف) دیروز، روز خوبی بود                     ب)دیروز به دیدن آثار تاریخی رفتم.

3-قیدها از نظر ظاهر به دو دسته تقسیم می‌شوند، آنها را نام ببرید.

4-واژه‌ی فردا را در جمله‌ای به عنوان قید به کار ببرید. 5

5-آیا می‌توان واژه ی دیروز را از جمله‌ی زیر حذف کرد؟ چرا؟

«به دیروز می اندیشم که خیلی زود گذشت».

6-برای هر یک از انواع قیدهای نشانه دار مثالی بزنید.

7-برای هر یک از انواع قیدهای بی نشانه مثالی بزنید.

8-نوع قیدهای مشخص شده در عبارات زیر را بنویسید.

الف) با عجله آمده بود            ب)پدر در کار خودش واقعاً استاد بود     ج) تا شهر راه زیادی را پیمودیم

9-نوع قیدهای مشخص شده در عبارات زیر را بنویسید.

الف) به زور جعبه را از من گرفتند                           ب) آهسته به راه خود ادامه دادیم

ج)او هرگز از ناملایمات شکایت نکرد.                       د) علی با اتوبوس به تهران می رود.

10-نوع قیدهای مشخص شده در عبارات زیر را بنویسید.

الف) امروز، صبح هواپیما تأخیر داشت.                    ب)آهسته به راه خود ادامه دادیم.

ج) از اینجا تا تهران راه زیادی باقی مانده است.        د) قرار است امشب به تهران بروم .

11-قیدها را در عبارت زیر بیابید و نوع هر یک رابنویسید.

«همه جا را به سرعت گشتم اما متأسفانه نتوانستم پیدایش کنم با ناراحتی به خانه برگشتم. »

12-در جمله‌ی زیر یک متمم قیدی و یک قید پیشوندی مشخص کنید.

«دوستانم امروز به سرعت به دیدن ما خواهند آمد.»

13-کلمه‌ی آهسته را در دو جمله یک بار به عنوان قید و یک بار به عنوان صفت به کار ببرید.

14-در جمله‌ی زیر قید مختص را مشخص کنید. 

   « مردمی که عقیده ی راسخ دارند هرگز ناامید نمی شوند .»

15-در جمله‌ی «ما دیروز، باز، آنجا، علی را دیدم» چند قید به کار رفته است؟

16-در چهار جمله‌ی زیر نقش کلمه‌ی دیروز را بنویسید.

الف) روز ملاقات بیماران دیروز بود.                            ب)هوای دیروز از امروز بهتر است. 

  ج) دیروز برای دیدن مسابقه به ورزشگاه رفتم.          د) متأسفانه دیروز را به راحتی از دست دادیم .

17-واژه و ترکیب های زیر را در جمله به عنوان قید به کار ببرید.        الف) دلاورانه   ب) دیروز ظهر

18-شکل ملفوظ و مکتوب کدامیک از واژه‌های زیر متفاوت است؟ چرا؟   نیایش، سینی

19-واژه‌ای مثال بزنید که شکل ملفوظ و مکتوب آن متفاوت باشد.

 درس بيست و چهارم

1-زبان شناسان برای حل مشکل پیچیدگی و گستردگی زبان چه تدبیری اندیشیده اند؟

2-زبان شناسان زبان را در چند سطح بررسی می‌کنند؟ نام ببرید.

3-زبان شناسان برای حل کدام مشکل شناخت زبان ، آن را در سه سطح بررسی می کنند؟

4-واج شناسی چیست؟

5-سطحی که به مطالعه ی صداهای زبان و قواعد ترکیب آنها اختصاص دارد............... نام دارد.

6-زبان فارسی دارای .............. واج است.

7-صداهای زبان طبق کدام قواعد با هم ترکیب می‌شود تا نشانه ها ساخته شود؟

8-کدام یک از ساخت های زیر در زبان فارسی رایج نیست؟  مازد  ، بیست  ، ندنژ،  سرو

9-وظیفه ی سطح دستور زبان چیست؟

10-سطحی که بررسی نشانه های زبان به منظور ساخت کلمات، عبارات و جمله ها می پردازد .................... نام دارد.

11-دستور زبان به دو بخش .................... و ......................... تقسیم می شود.

12-در سطح دستور زبان از نشانه های زبان با عنوان ................... یاد می‌کنند.

13-وظیفه ی بخش صرف در دستور زبان چیست؟

14-نوع ساخت واژه های زیر را بنویسید.

 بی خبر   - کتاب خانه   -  گل فروش  ، باغبان

15-وظیفه‌ی بخش نحو در دستور زبان چیست؟

16-بررسی گروه فعلی «گفته است» وظیفه‌ی کدام بخش دستور زبان است؟

17-بررسی گروه اسمی «این چهار کتاب» وظیفه‌ی کدام بخش از دستور زبان است؟

18-کدام بخش دستور زبان ناظر بر ساخت کلمات مشتق یا مرکب است؟

19-در سطح معنا شناسی به ......................... و ......................... پرداخته می شود

20-وظیفه ی سطح معنا شناسی چیست؟

21-روابط معنایی بین گروه ههای زیر را بنویسید. 

    درخت و چنار  -  سقیم و صحیح  ، پدر و بابا

22-رابطه ی معنایی بین گروه های زیرا را بنویسید.

   بدن و دست  - آسمان و زمین  ، خانه و منزل

23-بین واژه های گروه اسمی «مدرسه و کلاس» کدام رابطه‌ی معنایی برقرار است؟

24-در کتاب زبان فارسی کدامیک از سطوح سه گانه ی زبان شناسی ، بیشتر مطرح شده است؟ چرا؟

25-مطالعه‌ی زبان، امروز فقط در محدوده‌ی گویش ................ انجام می‌شود.

26-در زبان فارسی، کدام گویش مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد؟

27-جمله‌ی مقابل را ویرایش کنید. 

 کتاب داستانی که خریده بودم را خواندم.

28-چرا نگارش جمله‌ی زیر نادرست است؟

 دوستم ماشینی که خریده بود را فروخت .

29-معناشناسی چه کاربردی در زبان دارد؟

30-با کلمات علیه و له دو جمله‌ی مناسب بسازید؟.

32-نامه ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند. آنها را نام ببرید.

33- اساسی ترین ویژگی نامه های دوستانه ..................... است.

34-در نوشتن نامه های دوستانه رعایت چه نکاتی الزامی است؟ (چهار مورد)

35-آیا می‌توان نامه‌ی دوستانه را به زبان محاوره ای نوشت؟ چرا؟

36-چرا در نوشتن نامه ی دوستانه نباید از عبارتهای تند و تلخ استفاده کرد؟

37-کاربرد همزه در کدامیک از واژه های زیر نادرست است؟

    الف) سائل                 ب) ارائه                  ج) نامة بلند

38-برای هر یک از واژه های زیر یک گروه کلمه مثال بزنید.

   الف) غرض                ب) نغز                       ج) عصیان

39-غلط های املایی را در گروههای زیر بیابید و اصلاح کنید.

 تملق و چرب زبانی – استبداد صغیر – دور و بر حضر – حاشیه گذاری کتاب – ابراز مصرت – انتساب شهردار جدید – برهه‌ای از زمان – نغز غرض – سخن نقض – غمگین و مغموم

40-غلط‌های املایی را در گروه های زیر بیابید و اصلاح کنید.

 حج گذاران اهل قلم، تغزلات سنتی، مأمن و پناهگاه – گوشه و بیقوله

41-نقش نمای مفعول ................ است.

42-در عبارت زیر نقش نماها را مشخص کنید و نوع هر یک را بنویسید.

کلامی که از آراستگی لفظی عاری باشد، اصلاً شعر نیست، زیرا شعر آفرینش زیبایی است.

43-نوع نقش نماهای مشخص شده در عبارت زیر را بنویسید.  

سعدی شاعرِ قرن گلستان را در سال 656 هجری نوشت و یک سال بعد از آن، بوستان را سرود.

44-جمله ای مثال بزنید که در آن منادا با نقش نما به کار رفته باشد.

45-در جمله ی «دیروز موضوع مسابقه را از دوستم پرسیدم» نوع نقش نماها را بنویسید.

46-در عبارت زیر پیوندهای وابسته ساز و هم پایه ساز را مشخص کنید.

«قسمتی از گل که پرچم و مادگی بر آن قرار گرفته اند نهنج نام دارد و معمولاً بیرونی ترین قسمت گل است.

47-در عبارت زیر یک نقش نمای منادا، یک نقش نمای مفعول، یک نقش نمای اضافه و یک حرف پیوند وابسته ساز پیدا کنید!

«کودکی در تاریکی شب، سراسیمه به هر سو می دوید گاه دست های کوچکش را به سوی آسمان بلند می کرد و میگفت: خدایا، کمکم کن تا زودتر به خانه برسم.

48-نوع نقش نماهای مشخص شده در عبارت زیر را بنویسید.

در گذشته معمولاً شاعران، اشعار دیگران را نقد می کردند ولی دوست نداشتند کسی درباره شعر خود نظر بدهد، اگرچه نقد دبی در گذشته کاربردی نداشته است.

49جمله ای بنویسید و در آن حرف اضافه، حرف پیوند وابسته ساز و نقش نمای اضافه به کار ببرید.

50-جاهای خالی را با نقش نماهای مناسب کامل کنید.

نصر الله از آن مردانی بود ................. اصلاً ................... هیچ چیز دل بستگی نداشت ...... از خردسالی یتیم ماند بود و هرگز هم ازدواج نکرده بود. او احساسات خانوادگی ....... لغو می‌دانست.

51-در جاهای خالی نقش نمای مناسب به کار ببرید. 

اکنون از بازگشت ......... خانه بسیار خوشحالم .............. در ته دل خود چیزی غیرعادی احساس می‌کنم.

52-در جای خالی نقش نمای مناسب به کار ببرید.

خاطره نویسی سبب می شود ............. انسان آثاری ماندگار ......... لحظه‌های عمر خویش ......... جای بگذارد.

53-کلمه‌ی «برادر» را در سه جمله یک بار با نقش نمای منادا، یک بار با حرف اضافه و یک بار با نقش نمای اضافه به کار ببرید.

54-در عبارت زیر پیوندهای هم پایه ساز و وابسته ساز را مشخص کنید.

سعدی نویسنده است و شاعر، اما در نویسندگی، شهرتش بیشتر به سبب گلستان است در صورتی که غیر از آن، کتاب های دیگری نیز دارد.

55-در جای خالی نقش نمای مناسب به کار ببرید.

نهاد ، کلمه .......... گروهی از کلمات است ........... درباره‌ی آن خبر می‌دهیم.

56-جمله‌ی زیر را ویرایش و اصلاح کنید. 

 در دانشگاه هم ما درس می خواندیم ، هم دانشجویان رشته پزشکی.

57-چرا نگارش جمله‌ی زیر نادرست است؟    هم من به ورزش علاقه دارم، هم علی

58-خلاصه نویسی یک کتاب چند نوع است؟ توضیح دهید.

59-فواید خلاصه نویسی را بنویسید.

60-چه نوع مطالبی را نمی‌ی آن جیک بار با نقش نمای منادارتوان خلاصه کرد؟

61-خلاصه کردن کتاب به سبک خود نویسنده چگونه انجام می‌گیرد؟

62-خلاصه کردن یک کتاب به قلم خودمان چگونه انجام می‌گیرد؟

63-اگر بخواهیم داستانی را خلاصه کنیم، چه مواردی را باید ذکر کنیم؟

64-در خلاصه نویسی چه مواردی را می توان حذف کرد؟ (4مورد)

65-اگر بخواهیم یک نوشته ی علمی را خلاصه کنیم، چه چیزهایی را باید بیان کنیم؟

66-یک فعل را چگونه میتوان خلاصه کرد؟

67-عبارت زیر را خلاصه کنید.

 علما و دانشمندان معتقدند، واکنش و عکس العمل والدین در شکل گیری شخصیت کودک مؤثر است.

68-جمله‌ی زیر را با حذف مترادف ها ، خلاصه کنید.

برای نوشتن قصه و داستان می توان از روش ها و راههای مختلف و گوناگونی استفاده کرد.

69-جمله‌ی زیر را با حذف مترادف ها خلاصه کنید.

مطالعه ی زبان به شیوه و روش جدید و تازه و به قصد شناختن خود آن کار ساده و آسانی نیست.

70-به کارگیری نشانه های خطی مثل حرکات در چه صورتی الزامی است؟ مثال بزنید.

نوشته شده در یکشنبه ۱۵ اسفند۱۳۸۹ساعت 11:34 توسط ترابی| |